Show simple item record

dc.contributor.advisorBİROL, Nurettin
dc.contributor.authorYalçın, Murat
dc.date.accessioned2019-09-06T18:50:44Z
dc.date.available2019-09-06T18:50:44Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-09-27
dc.identifier.citationMurat YALÇIN; Değişen (2017) 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Müfredatındaki Değerler Eğitimiyle İlgili Öğretmen Görüşleri (Sivas Örneği), Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzincan 2019en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12432/3418
dc.description.abstractBu araştırma, “Değişen (2017) 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Müfredatındaki Değerler Eğitimiyle İlgili Öğretmen Görüşlerini” detaylı bir şekilde incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2018-2019 eğitim öğretim yılında Sivas’ta görev yapmakta olan 31 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 10 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutularak değerlendirilmiştir. Araştırmaya ilişkin, değişen 5. sınıf müfredatında değerler eğitimine daha fazla yer verilmesi öğretmenler tarafından olumlu karşılanmaktadır. Değerler müfredatta her ne kadar yer alsa da değer eğitiminin aileden başlaması gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Değer eğitiminde aile kadar öğretmenlerin de etkili olduğu, çocuğun öğretmeni bir rol model olarak gördüğü düşüncesi anlaşılmaktadır. Sosyal bilgiler öğretmenleri değerleri öğrencilere kazandırırken, değerlerin öğrencilerin kendilerinin yaparak yaşayarak öğrenecekleri şekilde verilmesi, öğretmenlerin öğrencilere rol model olması, değerlerin yaşamla bağlantılı olması, değerler eğitimi verilirken öğrencinin merkezde olması, öğretmen veli iş birliğinin sağlanması gerektiğini belirtmişlerdir. Sosyal bilgiler öğretmenleri sorumluluk, empati ve dürüstlük değerlerinin zor; yardımlaşma ve vatanseverlik değerlerinin kolay kazandırıldığını vurgulamışlardır. Araştırmaya katılan öğretmenler değerler verilirken; öğrencilerin derse karşı ilgisiz olmaları, öğrencilerin karşılaştıkları olumsuz rol modellerin olması, teknolojik araçların kullanımı, velilerin ilgisiz olması, uygulamalardaki sınırlılık, ders saatinin az olması gibi problemlerle karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilere değerler eğitimiyle ilgili daha fazla etkinlik uygulanması gerektiğini belirtmişlerdir. Sosyal bilgiler öğretmenleri değerler kazandırılırken; okul, aile, çevre, müfredat gibi faktörlerin oldukça etkili olduğunu, bunların bir bütün olarak ele alınması gerektiğini vurgulamışlardır. Değerler kazandırılırken öncelikle sorumluluk, vatanseverlik, dürüstlük, sevgi, saygı değerlerinin kazandırılması gerektiğini belirtmişlerdir. Sosyal bilgiler öğretmenleri, sosyal bilgilerin hayatın içinde olan bir ders olduğu için değerlerin kazandırılmasında önemli bir rol oynadığını, bu yüzden ders saatinin artırılması gerektiğini, sosyal bilgiler kazanımların birçoğunun değerlerimizle ilişkili olduğuna vurgu yapmışlardır. Değerlerin sağlıklı bir şekilde kazandırılabilmesi için etkinlik sayılarının artması, değer eğitiminin okul öncesi dönemde verilmeye başlanması, değerlerin konuların içinde değil de ayrı bir ders olarak verilmesi, değer eğitiminin teoride kalmayıp uygulamalı verilmesi, ailelerin de bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. ABSTRACT Their research has been conducted to examine values education in changed (2017) social sciences curriculum in detail. Qualitative research methods have been used in the research. Sample of the research is consisted of 31 social sciences teachers working in Sivas in 2018-2019 education term. As a data collection tool, semi-structured interview form having 10 open ended question was used in the research. Obtained data was examined by content analysis. About research, in changed 5. class curriculum, more space given for values education is responded positively by participating teachers. Even though values are included in curriculum, it's revealed that values education should start in family. It's understood that in values education teachers are as effective as family, and the child takes the teacher as role model. Participating social sciences teachers indicate that when values are taught to children, it's required that children should learn the values by living, teachers should be role models to children, values should be associated with life, student must be in the center during values education and teacher and parent cooperation should be established. Participating social sciences teachers emphasized that while responsibility, empathy and honesty are hard to teach, helping and patriotism is easy to teach. The teachers participating in the research indicated having problems in teaching values, such as student is indifferent to lessons, student have negative role models, technological device usage, parents being indifferent, limitations in applying, having not enough lesson hours. Participating teachers indicated that there should be more activities for values education. Participating social sciences teachers indicated that while teaching values; factors such as school, family, neighborhood, curriculum are very effective, and they should be considered as a whole. Participating teachers indicated that while teaching values responsibility, patriotism, honesty, compassion, respect values should be taught first. Participating social sciences teachers emphasized that, since social sciences lessons are inside of life, it has an important role in values education, therefore its lesson hours should be increased and most of the social sciences learning outcomes are related to our values. In order for students to gain values correctly, actives must be increased, values education should start in pre-school times, values education must not be within the lessons but must be as separate lessons, values education must not stay in theory but must be applied, and families' awareness should be raised.en_US
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER TEZ BİLDİRİMİ I TEZ KABUL TUTANAĞI II ÖZET III ABSTRACT V ÖN SÖZ VII İÇİNDEKİLER VIII KISALTMALAR XI ŞEKİLLER XII TABLOLAR LİSTESİ XIII GİRİŞ 1 I. BÖLÜM I.1. Problem Durumu 2 I.1.1 Problem Cümlesi 4 I.2 Araştırmanın Önemi 4 I.3 Araştırmanın Amacı 5 I.4 Varsayımlar 5 I.5 Sınırlılıklar 6 I.6 Tanımlar 6 II. BÖLÜM KURAMSAL ÇERÇEVE 7 II.1 Değer ve Değerler Eğitimi 7 II.1.1 Değer Nedir? 7 II.1.2 Değerlerin Sınıflaması 8 II.1.3 Değerlerin Özellikleri 12 II.1.4 Değerler Eğitimi 12 II.1.5 Değer Eğitiminin Avantajları 14 II.1.6 Değerler Eğitiminde Kullanılan Yaklaşımlar 16 II.1.7 Değerler Eğitiminin Önemi 18 II.1.8 Değerler Eğitimi ve Okul 19 II.2 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Değerler 21 II.2.1 Yenilenen Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında Değerler 24 II.3 İlgili Araştırmalar 27 II.3.1 Yurtdışında Yapılan Çalışmalar 27 II.3.2 Yurtiçinde Yapılan Çalışmalar 29 III. BÖLÜM III.1 YÖNTEM 37 III.1.1 Araştırma Modeli 37 III.1.2 Araştırmanın Çalışma Grubu 37 III.1.3 Verilerin Toplanması 38 III.1.3.1 Veri Toplama Süreci 39 III.1.4 Verilerin Analizi 40 IV. BÖLÜM IV. BULGULAR VE YORUM 42 IV. 1 Araştırmanın 1. Alt Problemine Dayalı Bulgular 42 IV. 2 Araştırmanın 2. Alt Problemine Dayalı Bulgular 44 IV. 3 Araştırmanın 3. Alt Problemine Dayalı Bulgular 47 IV. 4 Araştırmanın 4. Alt Problemine Dayalı Bulgular 49 IV. 5 Araştırmanın 5. Alt Problemine Dayalı Bulgular 52 IV. 6 Araştırmanın 6. Alt Problemine Dayalı Bulgular 54 IV. 7 Araştırmanın 7. Alt Problemine Dayalı Bulgular 57 IV. 8 Araştırmanın 8. Alt Problemine Dayalı Bulgular 59 IV. 9 Araştırmanın 9. Alt Problemine Dayalı Bulgular 62 IV.10 Araştırmanın 10. Alt Problemine Dayalı Bulgular 64 V. BÖLÜM V.1 SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 67 V.1.1 Sonuç ve Tartışma 67 V.2 Öneriler 71 KAYNAKÇA 73 EKLER 82 ÖZGEÇMİŞ 91en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherErzincan Binali Yıldırım Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDeğer, Değerler Eğitimi, Sosyal Bilgiler, Öğretmen Görüşlerien_US
dc.titleDeğişen (2017) 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Müfredatındaki Değerler Eğitimiyle İlgili Öğretmen Görüşleri (Sivas Örneği)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record