Show simple item record

dc.contributor.advisorKara, Ruhi
dc.contributor.authorAlabay yolcu, Tuğçe
dc.date.accessioned2019-09-10T10:32:54Z
dc.date.available2019-09-10T10:32:54Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-08-26
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12432/3422
dc.description.abstractSözlü edebiyatın önemli türlerinden olan masalların çeşitli yönlerden fert ve toplum hayatına katkıları vardır. Hitap kitlesi çocuk olan masalların yetişkinlerce çocuklara okunması veya çocuklara okutulmasıyla önemli yararlar elde edilebilir. İyi bir eğitim öğretim aracı olarak görülen masallar çocukların ana dilini öğrenmesine, sözcükleri düzgün kullanmasına ve kelime hazinesini zenginleştirmesine yardımcı olabilmektedir. Masallarda çocuğa sunulan kurmaca dünya ile gerçek dünya arasında güçlü bir bağ sezinlenir. Bu da çocuğun kahramanlar aracılığıyla iletilen duygu, düşünce ve iletileri anlamlandırarak hayatın gerçekleri hakkında fikir edinebilmesini sağlayabilmektedir. Okunan veya okutulan her masalda çocuk, iyilik, doğruluk, dürüstlük, adalet, sevgi, merhamet, çalışkanlık, öz güven, saygı, sabır vb. değerleri sezer ve bunu içselleştirir. Çocukların bu değerlere sahip olarak yetişmesi ve değerleri davranış hâline dönüştürebilmeleri son derece önemlidir. Çocuklar bu değerleri kazanarak sağlıklı bir toplumun temelini inşa ederler. Sahip oldukları bu değerleri sonraki kuşaklara aktararak toplumsal devamlılığı sağlarlar. Toplumlar varlıklarını sürdürebilmek, içinde barındırdığı bireylerin gelişimini desteklemek için değerlerin aktarımına ve bireylerce benimsenmesine, bir diğer manada değerler eğitimine ihtiyaç duymaktadır. Bu değerlerin toplumdaki bireylere aktarılmasında önemli rollerden biri de masallara düşmektedir. Çocukların severek ve isteyerek okudukları veya dinledikleri bu masallar onların karakterlerinin şekillenmesi açısından da önemlidir. Bu çalışmada Hasan Lâtif SARIYÜCE‟nin „„ Anadolu Masalları ‟‟ adlı eseri incelenmiştir. Anadolu Masalları adlı eserde yer alan masalların, değerleri aktarmadaki katkıları ve bu masallardaki değerler aracılığıyla verilen iletiler tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla Anadolu Masalları‟nda yer alan 60 masal incelenmiş ve 72 değer tespit edilmiştir. Yapılan çalışmada Sarıyüce‟nin “ Anadolu Masalları ” adlı eseri çalışmanın ana verisini oluşturması bakımından masallar doküman analizi yöntemiyle incelenmiş, tespit edilen değerler başlıklar altında toplanmıştır. Sonuç olarak incelenen bu masalların değerler ve değerler aracılığıyla verilen iletiler bakımından zengin bir içeriğe sahip olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.tableofcontentsVIII İÇİNDEKİLER TEZ BĠLDĠRĠMĠ ...................................................................................................................... I TEZ KABUL TUTANAĞI ..................................................................................................... II ÖZET ...................................................................................................................................... III ABSTRACT .............................................................................................................................. V ÖN SÖZ .................................................................................................................................VII ĠÇĠNDEKĠLER ................................................................................................................... VIII TABLOLAR DĠZĠNĠ .......................................................................................................... XIII KISALTMALAR DĠZĠNĠ ............................................................................................... XVIII BĠRĠNCĠ BÖLÜM ....................................................................................................................1 1. GĠRĠġ .....................................................................................................................................1 1. 1. Problem Durumu .............................................................................................................1 1. 2. AraĢtırmanın Amacı ........................................................................................................2 1. 3. AraĢtırmanın Önemi .......................................................................................................3 1. 4. Sınırlılıklar ......................................................................................................................3 1. 5. Tanımlar ..........................................................................................................................3 ĠKĠNCĠ BÖLÜM .......................................................................................................................5 2. KURAMSAL ÇERÇEVE.....................................................................................................5 2. 1. Değer Kavramı ................................................................................................................5 2. 2. Değerler Eğitimi .............................................................................................................6 2. 3. Değerlerin Sınıflandırılması .........................................................................................10 IX 2. 4. Edebiyat ve Çocuk Edebiyatı ........................................................................................13 2. 5. Hasan Lâtif Sarıyüce .....................................................................................................15 2. 5. 1. Hayatı ....................................................................................................................15 2. 5. 2. Edebi KiĢiliği ........................................................................................................18 2. 5. 3. Eserleri ..................................................................................................................20 2. 5. 4. Ödülleri .................................................................................................................21 2. 6. Ġlgili ÇalıĢmalar ............................................................................................................22 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM .................................................................................................................26 3. YÖNTEM ............................................................................................................................26 3. 1. AraĢtırmanın Modeli (Deseni .......................................................................................26 3. 2. Ġncelenen Masallar (Doküman) ....................................................................................26 3. 3. Verilerin Toplanması ve Analizi ...................................................................................29 3. 4. Verilerin Güvenirlik ve Geçerliği .................................................................................29 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ...........................................................................................................30 4. BULGULAR VE YORUMLAR ........................................................................................30 4. 1. Anadolu Masalları adlı eserde hangi değerler kullanılmıĢtır? ......................................30 4. 1. 1. Evrensel Değerler .................................................................................................31 4. 1. 1. 1. Sevgi .............................................................................................................31 4. 1. 1. 1. 1. Ġnsan Sevgisi .............................................................................................33 4. 1. 1. 1. 2. Anne Sevgisi .............................................................................................34 4. 1. 1. 1. 3. Baba Sevgisi .............................................................................................36 4. 1. 1. 1. 4. Evlat Sevgisi .............................................................................................36 4. 1. 1. 1. 5. KardeĢ Sevgisi ..........................................................................................39 4. 1. 1. 1. 6. Doğa Sevgisi .............................................................................................41 4. 1. 1. 1. 7. Hayvan Sevgisi .........................................................................................42 4. 1. 1. 2. ArkadaĢlık ve Dostluk ..................................................................................44 4. 1. 1. 3. Birlik ve Beraberlik ......................................................................................46 4. 1. 1. 4. DayanıĢma ....................................................................................................49 X 4. 1. 1. 5. PaylaĢma .......................................................................................................50 4. 1. 1. 6. Yardımseverlik ..............................................................................................52 4. 1. 1. 7. HoĢgörü .........................................................................................................56 4. 1. 1. 8. Ġyilik ..............................................................................................................57 4. 1. 1. 9. Saygı .............................................................................................................59 4. 1. 1. 10. Misafirperverlik ..........................................................................................63 4. 1. 1. 11. Doğruluk ve Dürüstlük ...............................................................................66 4. 1. 1. 12. Adalet ..........................................................................................................70 4. 1. 1. 13. Cesaret ........................................................................................................72 4. 1. 1. 14. Cömertlik ....................................................................................................75 4. 1. 1. 15. ÇalıĢkanlık ..................................................................................................77 4. 1. 1. 16. Fedakârlık ...................................................................................................83 4. 1. 1. 17. Merhamet ....................................................................................................85 4. 1. 1. 18. Sabır ............................................................................................................87 4. 1. 1. 19. Güven ..........................................................................................................90 4. 1. 1. 20. Vefa .............................................................................................................91 4. 1. 1. 21. EĢitlik ..........................................................................................................92 4. 1. 1. 22. Sadakat ........................................................................................................92 4. 1. 1. 23. Yol Göstermek ............................................................................................93 4. 1. 1. 24. Ġyi Niyetli Olma ..........................................................................................94 4. 1. 2. Millî Değerler .......................................................................................................96 4. 1. 2. 1. BarıĢ ..............................................................................................................96 4. 1. 2. 2. Kahramanlık ..................................................................................................98 4. 1. 2. 3. Özgürlük .......................................................................................................99 4. 1. 3. Manevî Değerler ...................................................................................................99 4. 1. 3. 1. Dua ................................................................................................................99 4. 1. 3. 2. ġükür ...........................................................................................................103 4. 1. 3. 3. Namaz .........................................................................................................104 4. 1. 3. 4. Hayırseverlik ...............................................................................................105 4. 1. 3. 5. Ziyaret Etmek .............................................................................................107 4. 1. 3. 6. Emaneti Koruma .........................................................................................107 XI 4. 1. 4. KiĢisel Değerler ..................................................................................................108 4. 1. 4. 1. Affetme ...........................................................................................................108 4. 1. 4. 2. Empati Kurma .................................................................................................109 4. 1. 4. 3. Güler Yüzlü Olma ...........................................................................................110 4. 1. 4. 4. Kanaatkâr Olma ..............................................................................................110 4. 1. 4. 5. Özür Dileme ....................................................................................................112 4. 1. 4. 6. HediyeleĢme ....................................................................................................114 4. 1. 4. 7. Sorumluluk ......................................................................................................115 4. 1. 4. 8. Sözünde Durma ...............................................................................................116 4. 1. 4. 9. TeĢekkür Etme ................................................................................................117 4. 1. 4. 10. Umutlu Olma ................................................................................................119 4. 1. 4. 11. Azimli Olma .................................................................................................121 4. 1. 4. 12. DüĢünerek Davranma ...................................................................................122 4. 1. 4. 13. Bilgili Ġnsan Olma .........................................................................................126 4. 1. 4. 14. Kendine Güven .............................................................................................127 4. 1. 4. 15. Merak ............................................................................................................128 4. 1. 4. 16. Tebrik Etme ..................................................................................................131 4. 1. 4. 17. Tedbirli Davranma ........................................................................................132 4. 1. 4. 18. Hatasının Farkına Varma ..............................................................................132 4. 1. 4. 19. Öz EleĢtiri Yapma .........................................................................................135 4. 1. 4. 20 .Sakinliğini Koruma .......................................................................................136 4. 1. 4. 21. Güzel KonuĢma .............................................................................................136 4. 1. 4. 22. Geçimli Olma ................................................................................................138 4. 1. 4. 23. Söz Dinleme ..................................................................................................138 4. 1. 4. 24. Temkinli Olma ..............................................................................................140 4. 1. 4. 25. DüĢünceli Davranma .....................................................................................140 4. 1. 4. 26. Alçakgönüllü Olma .......................................................................................141 4. 1. 4. 27. AnlayıĢlı Olma ..............................................................................................142 4. 1. 4. 28. Gayretli Olma ...............................................................................................142 4. 1. 4. 29. Hevesli Olma ................................................................................................144 4. 1. 4. 30. Yeni Bilgiler Öğrenme ..................................................................................144 XII 4. 1. 4. 31. Temizlik ........................................................................................................145 4. 1. 4. 32. Emek .............................................................................................................145 4. 2. Eserde kullanılan değerler aracılığıyla hangi iletiler verilmiĢtir? ...............................147 5. SONUÇ VE TARTIġMA .................................................................................................149 ÖNERĠLER ...........................................................................................................................152 6. KAYNAKÇA .....................................................................................................................153 EKLER ..................................................................................................................................160en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHasan Lâtif Sarıyüce, çocuk, çocuk edebiyatı, masal, değeren_US
dc.titleHasan Latif Saryüce'nin Anadolu Masallarının Eğitsel Değerler Açısından İncelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-4718-2553en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record