Show simple item record

dc.contributor.advisorKara, Ruhi
dc.contributor.authorTören, Arzu
dc.date.accessioned2019-09-10T10:40:07Z
dc.date.available2019-09-10T10:40:07Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-07-10
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12432/3424
dc.description.abstractBu çalışmada, Erzincan ilinden derlenen çocuk oyunları ve bunların çocuk eğitimindeki yeri ve öneminin ortaya konması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, Erzincan ilinde oynanan çocuk oyunları üzerine bir derleme çalışması yapılmış ve çalışma için çeşitli ilçe köylere gidilmiştir. Bu köy ve ilçelerde, farklı yaş gruplarından çok sayıda kişi ile görüşmeler yapılmış ve bulunan malzemeler kamera ve ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmıştır. Çalışma kapsamında, Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi‟ndeki konuyla ilgili tezler taranmış ve Erzincan çocuk oyunları alınmıştır. Erzincan ili çocuk oyunları üzerine yapılan en kapsamlı çalışmalar Mehmet Bayraktar‟ın “Anam Babam Erzincan” ve Mustafa Uçar‟ın “Erzincan Örf ve Adetlerimizden Bir Demet” adlı çalışmalardır. Ancak bu çalışmalarda da yeteri kadar oyun yer almamaktadır. Yaptığımız bu çalışma, Erzincan çocuk oyunları üzerine bugüne kadar yapılmış en geniş çalışmadır. Çalıma sonunda Erzincan ilinde oynanan toplam 250 çocuk oyunu tespit edilmiştir. Çalışmanın “Tekerleme” başlıklı bölümünde, tekerlemenin farklı tanımlarına yer verilirken, “Oyun Tekerlemeleri ve Eğitim” başlıklı bölümünde oyun tekerlemelerinin çocuğun eğitimindeki öneminden bahsedilmiştir. “Çocuk, Oyun ve Eğitim İlişkisi” başlıklı bölümde oyunun çocuk eğitimindeki yeri ve önemi üzerinde durulurken, oyunun çocuklar üzerindeki etkilerine de yer verilmiştir. “Çocuk Oyunlarındaki Eğitsel İletiler” başlıklı bölümde oyunların çocuklara kazandırdığı ya da geliştirdiği etik, psikolojik ve sosyal değerlerde bahsedilirken; “Türkçe Öğretiminde Çocuk Oyunlarının Yeri” başlıklı bölümde çocuk oyunlarının Türkçe öğretimindeki yerinden ve oyunlardan Türkçe öğretiminde nasıl yararlanılabileceği üzerinde durulmuştur. “Erzincan İli Çocuk Oyunları Metinleri ve Oyunların Eğitsel Açıdan İncelenmesi” başlıklı bölümde Erzincan ilinden derlenen çocuk oyunları metinlerine yer verilirken, bu oyunlar eğitsel açıdan incelenmiştir. “Geleneksel Erzincan Çocuk Oyunları Üzerine” başlıklı bölümde ise Erzincan‟dan derlenen oyunlar üzerine bir değerlendirme yapılmıştır.en_US
dc.description.tableofcontentsvii Ġçindekiler Tez Kabul Tutanağı……………………………………………………………. i Özet……………………………………………………………………………... ii Summary………………………………………………………………………… iv Ön Söz…………………………………………………………………………… vi İçindekiler………………………………………………………………………. vii Kısaltmalar……………………………………………………………………… ix I. ÇOCUK……………………………………………………………………… 1 II. EĞĠTĠM…………………………………………………………………….. 3 III. TEKERLEME……………………………………………………………… 6 IV. OYUN TEKERLEMELERĠ VE EĞĠTĠM……………………………… 8 V. OYUN ....……………………………………………………….…………. 11 VI. ERZĠNCAN ĠLĠ TEKERLEME ÖRNEKLERĠ………………………… 21 VII. ÇOCUK, OYUN VE EĞĠTĠM ĠLĠġKĠSĠ……………………………… 23 A. Çocuk Oyunlarının Fiziksel GeliĢime Etkisi………………………. 25 B. Çocuk Oyunlarının Sosyal GeliĢime Etkisi………………………… 27 C. Çocuk Oyunlarının Kültürel GeliĢime Etkisi……………………… 29 Ç. Çocuk Oyunlarının Psikolojik GeliĢime Etkisi……………………. 30 D. Çocuk Oyunlarının Dil GeliĢimine Etkisi…………………………. 31 E. Çocuk Oyunlarının Zihinsel GeliĢime Etkisi………………………. 33 VIII. ÇOCUK OYUNLARINDAKĠ EĞĠTSEL ĠLETĠLER……..…………. 35 A. Etik Ġletiler…………………………………………………………. 35 1. Dürüstlük/Yalan Söylememe/Hile Yapmama…………….. 35 2. Kurallara Uyma……………………………………………… 35 B. Psikolojik Ġletiler……………………………………………………. 36 1. Sabır/Kararlılık………………………………………………. 36 2. Umut/ġans…………………………………………………… 37 3. BağıĢlayıcılık/Ġncelik………………………………………… 37 4. BaĢarı/BaĢarısızlık (Kazanma/Kaybetme)…………………. 38 5. Haklılık / Haksızlık……………………………………….…. 38 6. Zekâ / Yaratıcılık / Dikkat…………………………………… 39 C. Sosyal Ġletiler………………………………………………………… 39 1. Dostluk, Sevgi, Saygı……………………………………….... 39 viii 2. Aile……………………………………………………………... 40 3. Yönetici / Organizasyon Yeteneği………………………..…… 40 4. YardımlaĢma/DayanıĢma………………………………………. 40 5. Ceza/Ödül………………………………………………………. 41 6. Kendine Güven/Güçlülük-Güçsüzlük………………………….. 41 7. PaylaĢım………………………………………………………... 42 IX. TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠNDE ÇOCUK OYUNLARININ YERĠ………….. 43 X. ERZĠNCAN ĠLĠ ÇOCUK OYUNLARI METĠNLERĠ VE BU OYUNLARIN EĞĠTSEL AÇIDAN ĠNCELENMESĠ………………………………………… 47 1. Yutmalı (Ütmeli) Oyunlar…………………………………………… 47 2. Atlama, Sıçrama, Sekme Oyunları………………………………….. 52 3. Değnek (Sopa) Oyunları ……………………………………………. 63 4. TaĢ Oyunları…….………………………………………………...…. 75 5. Dilsiz, ġaka, ġaĢırtmaca Oyunları……………..…………………….. 83 6. Top Oyunları…….………………………………………………….. 95 7. Ezgili Oyunlar……...…………………………………...………….. 102 8. KoĢma, Kovalama, Yakalama Oyunları…………………………… 112 9. Bilgi, Beceri, Soru, Zekâ Oyunları…………...……………………. 128 10. Saklama, Saklanma Oyunları…………...………………………… 136 11. Oyuncaklı Oyunlar………..……………………………………….. 143 12. Ġp Oyunları…………………………………...…………………….. 146 13. Dramatik Oyunlar………..………………………………………… 148 14. Atmalı, Vurmalı Oyunlar…………………………………………… 154 XI. GELENEKSEL ERZĠNCAN ÇOCUK OYUNLARI ÜZERĠNE…..….. 159 XII. SONUÇ………………………………………………………………….... 162 XIII. KAYNAKLAR…………………………………………………………... 164 XIV. KAYNAK KĠġĠLER………......………………………………………… 167en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleErzincan'da Derlenen Çocuk Oyunlarının Çocuk Eğitimindeki Yerien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBölüm Yoken_US
dc.contributor.authorID0000-0003-4718-2553en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record